KVKK Aydınlatma Metni

Gizlilik Kuralları, Site Kullanım Şartları ve İletişimler ile Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme

Değerli Site Ziyaretçilerimiz, Müşterilerimiz, Üyelerimiz,

Analitik Kimya ve Lab. Cih. San. Tic. Ltd. Şti.olarak güvenliğinize önem veriyoruz. Bu kapsamda “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince hazırlanan ve aşağıda yer alan aydınlatma metni ile sizleri bilgilendirmek isteriz. Analitik Kimya ve Lab. Cih. San. Tic. Ltd. Şti. şirketini temsilen kurulan www.analitikkimya.com.tr sitemizde, ziyaretçi-üye-müşteri (bundan böyle kısaca Ziyaretçi(ler) diye anılacaktır) bilgilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) Kanunu’nda tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, elde ettiği kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen şekilde ve mevcut mevzuat çerçevesinde özenle işlemektedir.

1.Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:

Kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri tarafından telefon, evrak, e-posta ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.
Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. Maddeleri esasları çerçevesinde şirketimiz ile kurduğunuz veya kurmayı planladığınız iş ilişkisi nedeniyle gerekli çalışmaların ilgili departmanlar tarafından yapılması, satış, satınalma, muhasebe işlemleri, her türlü hizmet, bakım-onarım, laboratuvar tetkiki, araştırma, işbirliği, değerlendirme, ihale, müşteri şikayeti değerlendirme, denetim, gözetim, sigorta, müdahale, nakliyat, kargo teslimatı, depolama, ambarlama, danışmanlık, eğitim, konferans, seminer hizmetleri vs. diğer hizmetlerin mevzuata ve işin niteliğine uygun; sağlıklı ve güvenli bir şekilde verilmesi, yemek vb etkinliklerimize katılım, güvenlik, araç hız kontrolü, giriş yetkilendirme, bilgi talebi, iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile bilgi güvenliği vb diğer kurallara aitbilgilendirmeleri yapma, işe alım, staj, ziyaret, vb nedenlerle işlenebilecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Toplanan kişisel verileriniz; aşağıda sunulan amaçlarla; özellikle tesislerimize, gümrüklü alanlarımıza, 3’ncü kişilere kiraladığımız depolara, limanımıza vb gibi tesisimizin diğer alanlarına giriş-çıkış yapan kişilere ilişkin yasal nedenlerle bilgi talep eden kuruluşlara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve tüzel kişileri (Mahkemeler, Savcılıklar,Devlet Güvenlik Kurumları, Devlet Bakanlıkları, Müsteşarlıklar, Başkanlıklar, Gümrük Daireleri, Vergi Daireleri vb) ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir:

 • Şirketimiz ile içinde bulunduğunuz iş ilişkisi nedeniyle gerekli çalışmaların ilgili departmanlarımız tarafından yapılması,
 • Satış, satınalma, her türlü hizmet, bakım-onarım, araştırma, işbirliği, müşteri değerlendirme, ihale, müşteri şikayeti değerlendirme, laboratuvar tetkiki, denetim, gözetim, sigorta, müdahale, nakliyat, kargo teslimatı, depolama, ambarlama, danışmanlık, eğitim, konferans, seminer hizmetleri, yemek vb etkinliklerimize katılım, güvenlik, araç hız kontrolü, giriş yetkilendirme, bilgi talebi, iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile bilgi güvenliği vb. diğer kurallara aitbilgilendirmeleri yapma, işe alım, staj, ziyaret.

3. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri :

Kişisel veriler ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca ilgili mevzuat tarafından belirtilen esaslar göz önüne alınarak saklanacaktır.
Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel veriler o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak şirket uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenecek, daha sonra silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuatın belirlediği saklama sürelerinin sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya işsel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilecektir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Analitik Kimya ve Lab. Cih. San. Tic. Ltd. Şti.’ ye yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenecektir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmeyecek ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanacaktır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz; ilgili departmanlarımız tarafından, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, e-posta, yazı, telefon, form, güvenlik kamerası ve benzeri yollar ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.
Kişisel verileriniz; iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz mal ve hizmet alanlarında gerekli çalışmaların yapılabilmesi ve ilgili sözleşmeler ve yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gibi nedenlerle, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde toplanmaktadır.

5. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Haklar:

Kişisel verilerinize dair KVK kanununun 11. Maddesinde belirlenen talep hakkınız kapsamında, aşağıda belirtilen yöntemler ile şirketimize başvurarak aşağıdaki taleplerinizi iletebilir ve bilgi edinebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yapılan düzeltme, silinme, yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.KVK Kanunu’nun uygulanması ile ilgili talepleriniz kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletilebilecektir. Mevcut durum itibariyle KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız taleplerinizi www.analitikkimya.com.tr adresi üzerinden ya da “Şölen Residence A Blok No: 19/4 İç Kapı No: 109 Taşocağı Yolu Cad. Mahmutbey Mah. Bağcılar İstanbul Türkiye” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile kendiniz elden iletebilir veya noter kanalıyla talebinizi iletebilir veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemleri ile de gönderebilirsiniz.